CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

Front flush pressure sensors
Designation Measuring range Process connection Output Hãng
BSP0068 BSP B050-IV003-A02A0B-S4 0...50 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP005U BSP B020-IV003-D00A0B-S4 0...20 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP006A BSP B250-IV003-A02A0B-S4 0...250 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP005T BSP B010-IV003-D00A0B-S4 0...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0060 BSP B400-IV003-D00A0B-S4 0...400 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0062 BSP V002-IV003-A02A0B-S4 –1...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP0064 BSP B002-IV003-A02A0B-S4 0...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP007A BSP B002-IV003-A03A0B-S4 0...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006K BSP B005-IV003-A00A0B-S4 0...5 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP007T BSP B005-IV003-A01A0B-S4 0...5 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP0065 BSP B005-IV003-A02A0B-S4 0...5 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP007C BSP B005-IV003-A03A0B-S4 0...5 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP007U BSP B010-IV003-A01A0B-S4 0...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP0066 BSP B010-IV003-A02A0B-S4 0...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP0071 BSP B010-IV003-D01A0B-S4 0...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0072 BSP B020-IV003-D01A0B-S4 0...20 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP006N BSP B050-IV003-A00A0B-S4 0...50 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP0073 BSP B050-IV003-D01A0B-S4 0...50 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP007Z BSP B100-IV003-A01A0B-S4 0...100 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP0069 BSP B100-IV003-A02A0B-S4 0...100 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP005Y BSP B100-IV003-D00A0B-S4 0...100 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0080 BSP B250-IV003-A01A0B-S4 0...250 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP007K BSP B250-IV003-A03A0B-S4 0...250 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006T BSP B400-IV003-A00A0B-S4 0...400 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP007L BSP B400-IV003-A03A0B-S4 0...400 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP00UT BSP M100-ZT006-A02S1B-S4-006 0...100 mbar 1 1/2" Tri Clamp IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
PNP NO/NC
Balluff Viet nam
BSP007N BSP V002-IV003-A01A0B-S4 –1...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006W BSP V002-IV003-D01A0B-S4 –1...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0079 BSP V010-IV003-A03A0B-S4 –1...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP00UZ BSP B001-ZT006-A02S1B-S4-006 0 mbar...1 bar 1 1/2" Tri Clamp IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
PNP NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006J BSP B002-IV003-A00A0B-S4 0...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP005P BSP B002-IV003-D00A0B-S4 0...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP006Z BSP B002-IV003-D01A0B-S4 0...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP006L BSP B010-IV003-A00A0B-S4 0...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP007E BSP B010-IV003-A03A0B-S4 0...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006M BSP B020-IV003-A00A0B-S4 0...20 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP0067 BSP B020-IV003-A02A0B-S4 0...20 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP007F BSP B020-IV003-A03A0B-S4 0...20 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP007Y BSP B050-IV003-A01A0B-S4 0...50 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP007H BSP B050-IV003-A03A0B-S4 0...50 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006P BSP B100-IV003-A00A0B-S4 0...100 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP007J BSP B100-IV003-A03A0B-S4 0...100 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP0081 BSP B400-IV003-A01A0B-S4 0...400 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006C BSP B400-IV003-A02A0B-S4 0...400 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP0076 BSP B400-IV003-D01A0B-S4 0...400 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0082 BSP B600-IV003-A01A0B-S4 0...600 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006E BSP B600-IV003-A02A0B-S4 0...600 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP007M BSP B600-IV003-A03A0B-S4 0...600 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP0061 BSP B600-IV003-D00A0B-S4 0...600 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP00UW BSP M500-ZT006-A02S1B-S4-006 0...500 mbar 1 1/2" Tri Clamp IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
PNP NO/NC
Balluff Viet nam
BSP0078 BSP V002-IV003-A03A0B-S4 –1...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, current 4…20 mA
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP00FP BSP V010-IV003-A00A0B-S4 –1...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP006Y BSP V010-IV003-D01A0B-S4 –1...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP007R BSP B002-IV003-A01A0B-S4 0...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP00W0 BSP B002-ZT006-A02S1B-S4-006 0 mbar...2 bar 1 1/2" Tri Clamp IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
PNP NO/NC
Balluff Viet nam
BSP005R BSP B005-IV003-D00A0B-S4 0...5 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0070 BSP B005-IV003-D01A0B-S4 0...5 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP007W BSP B020-IV003-A01A0B-S4 0...20 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP005W BSP B050-IV003-D00A0B-S4 0...50 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0074 BSP B100-IV003-D01A0B-S4 0...100 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP00FR BSP B120-IV003-A02A0B-S4 0...120 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP006R BSP B250-IV003-A00A0B-S4 0...250 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP005Z BSP B250-IV003-D00A0B-S4 0...250 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP0075 BSP B250-IV003-D01A0B-S4 0...250 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP006U BSP B600-IV003-A00A0B-S4 0...600 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP0077 BSP B600-IV003-D01A0B-S4 0...600 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x NPN normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP00UU BSP M250-ZT006-A02S1B-S4-006 0...250 mbar 1 1/2" Tri Clamp IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
PNP NO/NC
Balluff Viet nam
BSP00UY BSP M750-ZT006-A02S1B-S4-006 0...750 mbar 1 1/2" Tri Clamp IO-Link 1.1
Analog, current 4…20 mA
PNP NO/NC
Balluff Viet nam
BSP006F BSP V002-IV003-A00A0B-S4 –1...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, voltage 0…10 V
Balluff Viet nam
BSP005M BSP V002-IV003-D00A0B-S4 –1...2 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam
BSP007P BSP V010-IV003-A01A0B-S4 –1...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush Analog, voltage 0…10 V
NPN NO/NC
Balluff Viet nam
BSP00FN BSP V010-IV003-A02A0B-S4 –1...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush PNP NO/NC
Analog, current 4…20 mA
Balluff Viet nam
BSP005N BSP V010-IV003-D00A0B-S4 –1...10 bar G 1/2" (DIN 3852) front-flush 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC) Balluff Viet nam