CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

|_ HD67212 - J1939 / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67029 - M-Bus / Modbus  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus Multislave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67147 -Modbus slave / Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507 - Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232/485)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS232) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS485) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter (Port RS422) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67510 - Modbus TCP / Modbus (to link: a Master Modbus on 232/485 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS232 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master (to link: Modbus Slave on RS2485 )  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485 ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67222 - NMEA 2000 / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67452 - NMEA 2000 / Modbus Slaves  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67561 - PROFIBUS / Modbus (to link: a Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Modbus ) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67562 - PROFIBUS / Modbus (to link: a Master Modbus <--HD67562--> a Master PROFIBUS) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67119 - USB / Rs485 for Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67601 - PROFINET / Serial  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67165 - Modbus slave / SNMP Agent  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67175 - Modbus slave / SNMP Manager  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD674-A010 - Modbus slave / SNMP Manager (automotive) ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave ADFweb , ADFweb VIETNAM
Modbus TCP Adapters ADFweb , ADFweb VIETNAM
|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter  ADFweb , ADFweb VIETNAM